Navigace

Obsah

prv

Programový rámec PRV

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření PRV:


 

Aktuálně: dne 15. 7. 2019 skončil příjem žádostí. Ze dvou oblastí zaměřených na zemědělství a podnikání jsme přijali 29 žádostí. Nyní bude probíhat jejich kontrola a hodnocení. Výsledek, které žádosti bude MAS moci podpořit bude známý v průběhu srpna.

 


1. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 24. 5. 2019

 

 • Datum přijetí žádostí na MAS:
  • 27. 5. 2019 do 15. 7. 2019

 

 

 

 • Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 20 137 880 ,- Kč

alokace

 

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytnou Martina Koubíková, tel: 602 613 506, martamax@seznam.cz, Zdeňka Hovorková tel: 606 636 640 hovorkova@masmum.cz

Semináře pro jednotlivé Fiche se uskuteční  11. 6. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři MAS Mezi Úpou a Metují, třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice. Účast, prosím, potvrďte na e-mail: martamax@seznam.cz

 

 • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
  • Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrob u a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
  • Instruktážní list k vyplnění Fiche 1

 

 

 • Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
  • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
  • Istruktážní list k vyplnění Fiche 3

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 1 - 3.1. Investice do zemědělských podniků:

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie

Povinné přílohy k Fichi 2 - 3.2 Lesnická infrastruktura:

 • Vyjádření ÚHUL
 • Vyjádření AOPK k lesním cestám
 • V případě, že není předkládaná stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé splnění parametrů lesní cesty dle ČSN – prostá kopie.
 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu

Povinné přílohy k Fichi 3 - 3.3 - Základní rozvoj nezemědělských činností:

 • Prohlášení o zařazení do kategorie podniků
  • Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE
  • Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Povinné přílohy k Fichi 4 - 3.4 - neproduktivní investice v lesích:

 • Specifické přílohy nejsou požadovány.

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

 

Další dokumenty: