Navigace

Obsah

eu

 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS  SC 4.2

 

Projekt je finančně podpořen z EU

SCLLD pro území MAS Mezi Úpou a Metují

Projektem se řeší posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. V rámci projektu budou podpořeny přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 na území působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s.. Součásně bude probíhat animace škol a školských zařízení v OP VVV na území MAS.

Naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Realizací strategie se zvýší kvalita života ve venkovských oblastech a aktivizuje místní potenciál. Cílem je také zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Cílem projektu je seznámit potenciální žadatele s možnostmi čerpání finanční podpory na realizaci projektových záměrů v souladu se strategií CLLD. Asistovat jim v roli konzultantů při přípravě a podání projektové žádosti. Budoucím příjemcům dotace poskytovat konzultační podporu při realizaci projektových záměrů a v době udržitelnosti projektů. Předpokladem pro úspěšné plnění této role jsou dostatečné personální kapacity a kvalifikovanost pracovníků MAS.

Aktivita č. 1 - Přípravné a podpůrné činnosti: V rámci této aktivity budou probíhat podpůrné činnosti realizované před schválením SCLLD (např. zpracování připomínek ŘO k SCLLD, vzdělávání zaměstnanců, příprava interních postupů MAS, příprava preferenčních kritérií atd.).

Aktivita č. 2 - Provozní činnosti: Bude se jednat o aktivity spojené s realizací SCLLD. Např. aktualizace, evaluace a monitorování strategie, aktualizace interních postupů pro výběr a hodnocení projektů, vzdělávání zaměstnanců MAS pro potřeby realizace SCLLD, zpracovávání výzev MAS a hodnotících kritérií, vyhlašování výzev MAS, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádostí o podporu, posouzení souladu projektu se SCLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr projektů k financování, postoupení žádostí o podporu, informování žadatelů o výsledcích hodnocení, aktualizace webových stránek MAS, vedení složek projektů a uchovávání dokladů o admin. činnosti, kontrola projektů na místě v průběhu realizace, kontrola žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů atd.

Aktivita č. 3 - Animace strategie CLLD: V rámci této aktivity budou probíhat především semináře pro žadatele a příjemce, propagace strategie CLLD, výměna zkušeností s dalšími subjekty a osvojování příkladů dobré praxe.

Aktivita č. 4 - Animace škol a školských zařízení v OP VVV: V rámci této aktivity bude probíhat např. metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon; školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ; konzultační činnost při realizaci projektu; metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitor. systému, zajištění správnosti předávaných výstupů; metodická pomoc s vypořádáním připomínek; metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace a při přípravě závěrečné zprávy.