Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kulturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II

EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S ASISTENTEM PEDAGOGA

seminář pro učitele, kteří spolupracují či budou spolupracovat s asistentem pedagoga

ve středu 16. května od 14 - 17 hodin na ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

lektorka NIDV:Mgr. Bronislava Havlíková - zkušená pedagožka a ředitelka speciální školy s mnohaletou praxí ve spolupráci pedagogů a asistentů

Přihlášení na seminář zde

 

NADANÍ ŽÁCI ve třídě

seminář pro všechny učitele, protože se všichni s nadanými dětmi setkávají i rodiče

ve středu 30. května 2018 od 14 - 17 hodin v ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

lektorka NIDV: Ing Kateřina Venclová, odbornice na problematiku nadaných dětí ve škole, jejich potřeby, psychologický profil, identifikaci ve třídy, možnosti podpory nadaným žákům a příklady dobré praxe při práci s nadanými žáky.

Přihlášení na seminář zde

 

na seminář pro ředitele, třídní učitele, výchovné poradce, preventisty

na téma KONFLIKTY vznik, řešení, mediace

ve čtvrtek 7. června od 14 - 17 hodin

lektorka ÚV ČR: Mgr. Eva Růtová, metodička programu Mediace ve škole při Úřadu vlády ČR, zkušená lektorka mediačních výcviků s dlouholetou praxí ve spolupráci s pedagogy.

Konflikty jsou součástí života nás všech, dají se řešit velmi různě, některé způsoby řešení a přístupu jsou efektivnější než druhé. Čím lépe jsme na ně připraveni, tím méně zranění způsobí.

Kde: učebna Městského kulturního střediska v divadle Jaroměři

Přihlášení na seminář zde

 

 

 

 


Pracovní skupina Finance:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

Možnosti dalších zdrojů pro vzdělávací instiutuce:

březen 2018

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat již 4. dubna v MŠ Lužická,  Jaroměř od 13 hodin.

Bude představena vize setkávání, sdílení zkušeností, radostí i starostí. Možnosti podpory projektu MAP II. Jste srdečně zváni!

Dále zveme na 20. dubna od 10 - 17 hodin do Josefova - Bastion IV, kde proběhnou workshopy na téma předškolní vzdělávání - např. intuitivní pedagogika, Montessori pomůcky, spolupráce s rodiči atd. Podrobný program festivalu.

Akce je určena pedagogům a rodičům. Všichni jste srdečně zváni!


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 12. června 2018 od 14 hodin v Městském Muzeu v Jaroměři


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 12. května 2018 od 15:30 hodin v Městském Muzeu v Jaroměři


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této praocní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

Procovní schůzka se koná 31.6. 2018 od 14 hodin v Milíčově domě v Jaroměři.

 


Pracovní skupina Spolupráce 

určená pro učitele dějepisu, zeměpisu, prvouky, biologie, přírodopisu pro tvorbu edukačních programů ve spolupráci s Jaro Jaroměř a Městským Muzeem v Jaroměři.

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

 

Stránka

  • 1