Navigace

Obsah

Co jsou Šablony?

Šablony, nebo-li tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů hrazených z programu OP VVV ESF EU, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost. 

V rámci těchto výzev MŠMT spolupracuje s Místními akčními skupinami, které s administrací šablon školám na svém území pomáhají.

 


 

MAS nabízí ZDARMA pro školy na svém území:

 

 • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, 
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, 
 • konzultační činnost při realizaci projektu, 
 • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, 
 • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu, 
 • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

 


 

Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva je uzavřena - nyní probíhá realizace podaných projektů (termín od 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019). 

Podrobné INFORMACE pro ředitele k probíhajícím šablonám.

Dokumenty k Šablonám pro MŠ a ZŠ I naleznete zde (aktualizováno 16. 2. 2018):

 


 

Výzva Šablony II

 

Dne 22.2.2018 byla vyhlášena výzva pro projekt Šablony II.  Zahájení realizace projektu II. je možné od 1.8.2018 - max na 2 roky a to vždy od každého 1. dne v měsíci. Poslední možnost podání - 30. 6. 2019.

Výzva je určena pro MŠ, ZŠ, ale i školní družiny, školní kluby, ZUŠ a DDM.

PŘEHLED VŠECH ŠABLON

 

DOKLÁDANÉ PŘÍLOHY ŠABLON:

1, Prohlášení o přijatelnosti:
- exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost (fyzických a právnických osob)  Prohlaseni_o prijatelnosti Sablony2.docx

2, Výstup z dotazníkového šetření (potřebujete mít už vyplněný dotazník a pdf z něj)

3, Kalkulačka indikátorů Dokument Kalkulacka indikatoru Sablony II.xlsx

 

APLIKACE ISKP2014:

Prosím o kontrolu aplikace a platnosti certifikátu na: https://www.mssf.cz/testapp/check_client.aspx

Automatické info o depeších na projektu - každý si sám nastavuje v ISKP napravo nahoře v "PROFIL UŽIVATELE" - Kontaktní údaje - Nový záznam - SMS a e-mail... Zaklikněte "Platnost" a "Noční klid".

Přidání UODARBAR (Darina Bártová).

 

APLIKACE ESF CR:

To je nutné jen pro ty, kdo realizují vzdělávací aktivity či aktivity sdílení či vzájemnou spolupráci pedagogů a přesánou počet 24 hodin za jednoho podpořeného pedagoga. Kdo je již registrován ze Šablon I, nemusí se znovu registrovat.

Prosím o kontrolu přihlášení a navázání projektu na https://www.esfcr.cz/

V této aplikaci si prosím průběžně udržujte záznamy ped. pracovníků o absolvovaných školeních. Pouze v případě realizace šablon pro školení, vzájemnou spolupráci apod. Netýká se personálních šablon.

 

Často položené otázky:

 1. Jak se platí suplování? - není možné. Platíte zástup na DPP.
 2. Doučování, kroužky - platíte učiteli DPP za vedení
 3. Šablona ICT technika - vždy potřebujete koupit 10 tabletů/notebooků. Šablona jde napříč vždy 10 dětmi (mohou být pokaždé jiné, pokaždé jiný předmět). Musí být dodržena 1 hodina výuky týdně. Každý učitel, který je v této šabloně, musí absolvovat 1 hodinu zaškolení s ICT odborníkem.

 4. Označování tabletů, notebooků logy EU a MŠMT - není nutné pro žádnou věc zakoupenou ze šablon. Techniku však potřebujete mít ve školní evidenci.

 5. Projektový den mimo školu - pro 10 dětí. Pokud máte 25 dětí ve třídě, volte 2x šablonu. Musí být zahrnut vždy odborník z praxe (DPP nebo fa/objednávka - např. lektor, edukátor, člověk organizující aktivity v dané organizaci). Pro místa min. 10 km od Vás. Je nutná aktivní účast dětí a žáků  - nejen pasivní absolvování výkladu. Učitel spolu s odborníkem a se žáky projektový den naplánují a zrealizují.

 6. Pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon - chůva/asistent pracuje několik dní v měsíci a po zbytek měsíce čerpá OČRnení uznatelný výstup za celý měsíc z hlediska plnění indikátoru.  Škola musí za tento měsíc vrátit peníze nebo si ho dotyčný zaměstnanec nahradit na konci projektu. Je-li podmínka: personální šablona – min. 12 po sobě jdoucích měsíců: Tato podmínka platí pro nastavení počtu šablon a pro uzavření pracovně-právního vztahu se zaměstnancem. Pokud zaměstnanec čerpá nemocenskou, doba PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů (uznatelný výstup za celý měsíc), pokud přesáhne, bude výstup poměrově krácen.

 7. Vzdělání pro ped. asistenta - viz Dokument kvalifikace_chuva_skolni_asistent.pdf

 8. Proplacení kurzu - možné z peněz na šablonu - ano. Je také možné dát asistentovi vyšší plat tak, aby pokryl náklady na kurz.
 9. Kurz hotový před nástupem do práce - není nutné. Musí se splnit absolvování kurzu do 1 roku po nástupu (+ inzerát o hledání pozice + info z úřadu práce, aby jste dokázali, že se kvalifikovaná síla nemohla najít)
 10. Fin. odměna pro hostitelského pedagoga (sdílení zkušeností různých škol.. pro MŠ/ZŠ) - DPP na vysílající škole
 11. Čerpání šablon pro chůvu, šk. asistenta - šk. asistent nemůže přerušit během šk. prázdnin, chůva může. Doporučujeme do pracovní náplně doplnit činnosti, které nejsou závislé na přítomnosti dětí (např. revize her, hraček a knížek v MŠ a soupis vhodných hraček/knih pro malé děti na základě zkušeností, reflexe práce a doporučení pro MŠ pro další činnosti s malými dětmi apod) a těmto činnostem by se měla chůva věnovat v době, kdy děti v MŠ nebudou. Přerušení na prázdniny a navázání v září, pokud jsou 2 dvouleté děti, lze.
 12. Mzda pro šk. asistenta - výzva nestanovuje žádná doporučení ke stanovení výše finančního ohodnocení. Info dle OP VVV: - pozice asistenta pedagoga je doporučována i pro pozici školního asistenta hrazeného ze šablon. Školní asistent stejně jako chůva je nepedagogický pracovník a pracuje pod vedením pedagoga. Nicméně, výše finanční odměny záleží na Vašem rozhodnutí (k platu můžete vždy přidat odměny).  2.16.05 Asistent pedagoga 4. - 6. platová třída
  4. platová třída - Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  - Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
  5. platová třída - Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků.
  6. platová třída - Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  - Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
 13. Prac. smlouva v rámci projektu Šablony II - obsahuje také registrační číslo a název projektu

 

CO ZAŘÍDIT SOUBĚŽNĚ S REALIZACÍ PROJEKTU:

- Interní směrnice - Archivační a spisový řád, organizační řád - zapracování personální šablony (asistenta, chůvy...)

- pracovní náplň chůvy a šk. asistenta a jejich provázanost v dalších školních dokumentech

- podpisové vzory pro účely projektu (aktualizované i původní verze) Dokument Sablony_I_-_podpisovy_vzor.xlsx 

- zakládají se veškeré dokumenty i v písemné formě

- po schválení projektu - po vydání právního aktu - prosím informujte Radu města/Zastupitelstvo obce o schválení + název projektu, cíl, částka. Zápis s informováním o realizaci projektu založte pro případnou kontrolu z MŠMT.

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŠABLON:

Veškeré čerpání finančních prostředků konzultujte se svojí účetní nebo účetní firmou.

 lze využít dle čerpaných Šablon:

 • Platy/mzdy v personálních šablonách, včetně odvodů
 • Náklady na DVPP – kurz, doprava, ubytování, literatura, mzdový příspěvek (odměna zastupujícímu pedagogovi (DPP, DPČ), ne suplování).
 • Odměny za vedení klubů, doučování, za vedení chůvy, za administraci projektu (účetní - finanční vedení projektu, vedoucí projektu, za vedení archivace) – interně i externě.
 • Odborná literatura, drobné pomůcky, spotřební materiál, software.
 • Drobné občerstvení pro schůzky s rodiči
 • Vybavení a pomůcky
 • Nákup vybavení a IT techniky
  • pečlivě zvažte potřebnost a využití – musí být využito pro realizaci projektu
  • pozor na investice ( do 40.000Kč)
 • Kurzy DVPP
  • kurzy odpovídají svým zaměřením požadavkům v šabloně - lepší konzultovat!
  • kurz DVPP, který je hrazen z veřejných prostředků a je poskytován zdarma, je neuznatelný finanační výstup
  • vlastní kurz DVPP školy nabídnutý pro pedagogy stejné školy je také neuznatelným výstupem

Na co nelze využít fin. prostředky:

 • na investice, stavební úpravy a investiční nábytek
 • na to, co je hrazeno ze zákona (co může být nárokováno ze zákona)

Možnost využívání finančních prostředků napříč šablonami:

 • není třeba se řídit hodnotou jednotlivých šablon, ale celou částkou na projektu
 • finanční prostředky využívat za účelem dosažení cílů a výstupů aktivit

Během realizace projektu:

 • inventarizovat (označit inventárním číslem), není třeba označovat povinnou publicitou
 • během realizace nelze převést, prodat, pronajmout, zapůjčit

 

PUBLICITA PROJEKTU ŠABLON:

 1. Informujte na vašich webových stránkách o projektu  (+ logolink)(nejpozději do cca začátku září), dle verze 2 Pravidel (kap. 17.1) nejpozději do odevzdání 1. ZoR, kde o tom informuje.

      - stručný popis projektu, jeho cíle, info o tom, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Umístíme loga EU a MMR tak, aby byly viditelné při otevření int. stránky bez rolování této stránky.

 1. Umístíme alespoň 1 plakát A3 (minimálně A3) s informacemi o projektu na místo viditelné pro veřejnost.

      - název projektu, hlavní cíl projektu a věta "Projekt ...... je spolufinancován Evropskou unií."

 1. Na dokumentech pro veřejnost, vč. potvrzení účasti, uvádíme logolink (informace o projektu na webových stránkách a v tisku, letáky, prezentace, prezenční listiny., popř. zveřejněné výstupy projektu)
 2. Při pořádání seminářů, školení atd. informujeme účastníky i případně subjekty podílející se na pořádání semináře, o podpoře z OP VVV. 

Logolinky: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu

Generátor publicity (plakátu): https://publicita.dotaceeu.cz/.

Prezentace pro žadatele  s více informacemi: ZDE

 


Vzdělávací kurzy hrazené ze šablon:

Centrum dalšího vzdělávání DVPP - KHK 

http://www.cvkhk.cz/cvis/index

 

NIDV Hradec Králové

http://www.nidv.cz/media/materialy/sablony/SABLONY_I_Katalog_NIDV_brezen_2018.pdf

 


 

Kontakt:

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Darina Bártová

darina.bartovamas@gmail.com

GSM: 604 552 681