Navigace

Obsah

prv

Programový rámec PRV

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření PRV:

 


7. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje 7. Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 23. 10. 2023

 

 • Datum příjmu žádostí na MAS:
  • od 8. 11. 2023 do 22. 11. 2023

 

Celková výše alokace pro 7. Výzvu je 274 725,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche  6.

7. vyzva

Podpořena bude FICHE 6.

Fiche 6 - Rozvoj venkova

 • Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech dále na na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Definice žadatele/příjemce dotace Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • Fiche 6 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 6

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 6 - článek 20 - Rozvoj venkova

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C. - Ke stažení zde
 • V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C., Čestné prohlášení ke stažení zde
 • vzor partnerské smlouvy ke stažení zde 

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

Videonávody

 

LOGO MAS pro povinnou publicitu

 

 


6. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje 6. Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 9. 5. 2023

 

 • Datum příjmu žádostí na MAS:
  • od 25. 5. 2023 do 08. 06. 2023

 

 

 

Celková výše alokace pro 6. Výzvu je 1 217 745,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche  6.

alokace

 

Podpořena bude FICHE 6.

Fiche 6 - Rozvoj venkova

 • Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech dále na na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Definice žadatele/příjemce dotace Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • Fiche 6 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 6

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 6 - článek 20 - Rozvoj venkova

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C. - Ke stažení zde
 • V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C., Čestné prohlášení ke stažení zde
 • vzor partnerské smlouvy ke stažení zde 

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

Videonávody

 

LOGO MAS pro povinnou publicitu

 

 


5. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje 5. Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 6. 5. 2022

 

 • Datum příjmu žádostí na MAS:
  • od 25. 5. 2022 do 08. 06. 2022

 

 

 

Celková výše alokace pro 5. Výzvu je 7 541 251,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 3 a 6.

alokace

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytne Zdeňka Hovorková tel: 606 636 640 e-mail: hovorkova@masmum.cz

 

Podpořeny budou FICHE:

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

 • Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrob u a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • Fiche 1 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 1

 

Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

 • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
 • Fiche 3 ke stažení zde
 • Istruktážní list k vyplnění Fiche 3

 

Fiche 6 - Rozvoj venkova

 • Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech dále na na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Definice žadatele/příjemce dotace Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • Fiche 6 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 6

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 1 - 3.1. Investice do zemědělských podniků:

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie

Povinné přílohy k Fichi 3 - 3.3 - Základní rozvoj nezemědělských činností:

 • Prohlášení o zařazení do kategorie podniků
  • Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE
  • Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Povinné přílohy k Fichi 6 - článek 20 - Rozvoj venkova

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C. - Ke stažení zde
 • V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C., Čestné prohlášení ke stažení zde
 • vzor partnerské smlouvy ke stažení zde (47.83 kB)

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

 

Další dokumenty:

Videonávody

 

LOGO MAS pro povinnou publicitu

 


4. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 4. 6.2021

 

 • Datum příjmu žádostí na MAS:
  • od 4. 6. 2021 do 15. 7. 2021

 

 

 

 

 

 • Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 3 055 300 ,- Kč

výzva

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytnou Martina Koubíková, tel: 602 613 506, martamax@seznam.cz, Zdeňka Hovorková tel: 606 636 640 hovorkova@masmum.cz

 

 

Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

 • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
 • Fiche 3 ke stažení zde
 • Istruktážní list k vyplnění Fiche 3

 

Fiche 6 - Rozvoj venkova

 • Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech dále na na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Definice žadatele/příjemce dotace Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • Fiche 6 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 6

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 1 - 3.1. Investice do zemědělských podniků:

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie

Povinné přílohy k Fichi 3 - 3.3 - Základní rozvoj nezemědělských činností:

 • Prohlášení o zařazení do kategorie podniků
  • Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE
  • Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Povinné přílohy k Fichi 6 - článek 20 - Rozvoj venkova

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C. - Ke stažení zde
 • V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C., Čestné prohlášení ke stažení zde
 • vzor partnerské smlouvy ke stažení zde (86.07 kB)

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

 

Další dokumenty:

Videonávody

 

LOGO MAS pro povinnou publicitu

 


3. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 24. 7. 2020

 

 • Datum příjmu žádostí na MAS:
  • od 17. 8. 2020 do 4. 9. 2020

 

 

 

 

 • Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 6 401 560 ,- Kč

fiche

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytnou Martina Koubíková, tel: 602 613 506, martamax@seznam.cz, Zdeňka Hovorková tel: 606 636 640 hovorkova@masmum.cz

 

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

 • Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrob u a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • Fiche 1 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 1

 

Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

 • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
 • Fiche 3 ke stažení zde
 • Istruktážní list k vyplnění Fiche 3

 

Fiche 6 - Rozvoj venkova

 • Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech dále na na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Definice žadatele/příjemce dotace Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • Fiche 6 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 6

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 1 - 3.1. Investice do zemědělských podniků:

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie

Povinné přílohy k Fichi 3 - 3.3 - Základní rozvoj nezemědělských činností:

 • Prohlášení o zařazení do kategorie podniků
  • Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE
  • Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Povinné přílohy k Fichi 6 - článek 20 - Rozvoj venkova

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C. - Ke stažení zde
 • V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C., Čestné prohlášení ke stažení zde

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

 

Další dokumenty:

Videonávody

 

LOGO MAS pro povinnou publicitu

 

 


2. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 1. 3. 2020

 

 • Datum příjmu žádostí na MAS:
  • od 23. 3. 2020 do 6. 4. 2020

 

 

 

 

 

 • Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 4 513 075,- Kč

2. vyzva MAS

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytnou Martina Koubíková, tel: 602 613 506, martamax@seznam.cz, Zdeňka Hovorková tel: 606 636 640 hovorkova@masmum.cz

 

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

 • Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrob u a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • Fiche 1 ke stažení zde
 • Instruktážní list k vyplnění Fiche 1

 

Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

 • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
 • Fiche 3 ke stažení zde
 • Istruktážní list k vyplnění Fiche 3

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 1 - 3.1. Investice do zemědělských podniků:

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie

Povinné přílohy k Fichi 3 - 3.3 - Základní rozvoj nezemědělských činností:

 • Prohlášení o zařazení do kategorie podniků
  • Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE
  • Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

 

Další dokumenty:

Videonávody

 

 


1. Výzva

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 • Datum vyhlášení Výzvy:
  • 24. 5. 2019

 

 • Datum přijetí žádostí na MAS:
  • 27. 5. 2019 do 15. 7. 2019

 

 

 

 • Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 20 137 880 ,- Kč

alokace

 

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytnou Martina Koubíková, tel: 602 613 506, martamax@seznam.cz, Zdeňka Hovorková tel: 606 636 640 hovorkova@masmum.cz

Semináře pro jednotlivé Fiche se uskuteční  11. 6. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři MAS Mezi Úpou a Metují, třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice. Účast, prosím, potvrďte na e-mail: martamax@seznam.cz

 

 • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
  • Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrob u a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
  • Instruktážní list k vyplnění Fiche 1

 

 

 • Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
  • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE. Jedná se například o podporu pro podnikatele a malé firmy v oblastech jako elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
  • Istruktážní list k vyplnění Fiche 3

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanovené MAS:

 

Povinné přílohy k Fichi 1 - 3.1. Investice do zemědělských podniků:

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie

Povinné přílohy k Fichi 2 - 3.2 Lesnická infrastruktura:

 • Vyjádření ÚHUL
 • Vyjádření AOPK k lesním cestám
 • V případě, že není předkládaná stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé splnění parametrů lesní cesty dle ČSN – prostá kopie.
 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu

Povinné přílohy k Fichi 3 - 3.3 - Základní rozvoj nezemědělských činností:

 • Prohlášení o zařazení do kategorie podniků
  • Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE
  • Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Povinné přílohy k Fichi 4 - 3.4 - neproduktivní investice v lesích:

 • Specifické přílohy nejsou požadovány.

 

Důležité dokumenty:

 

Důležité odkazy:

 

Další dokumenty: