Navigace

Obsah

Strategie na období 2021 – 2027

 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je základním rozvojovým dokumentem pro místní akční skupiny, které skrze tento dokument mohou žádat o přerozdělování finančních prostředků pouze do svého území. Po schválení všech povinných částí (koncepční část, akční plány – viz níže) se tedy do území naší MAS dostanou finanční prostředky v řádech desítek milionů korun.

Analytická část strategie a průběh příprav

Příprava strategie na programové období v letech 2021 – 2027 začala na začátku roku 2020. Jedním z prvních kroků bylo schválení územní působnosti – každá z obcí souhlasila s tím, aby její území bylo součástí MAS Mezi Úpou a Metují i v dalším období.

Od jara se mohla zapojit také veřejnost a obce vyplněním projektových záměrů či dotazníkového šetření a současně probíhaly i rozhovory se zástupci obcí i dalších aktérů v území o jejich problémech, které by MAS mohla řešit a zároveň také o možnostech v novém programovém období.  Z dotazníkového šetření byly zpracovány výstupy, na které se můžete podívat (1.66 MB). Zároveň vznikala i socioekonomická analýza, která je také ke zhlédnutí. (456 kB)

Bližší informace k přípravám strategie naleznete níže. 


 

V programovém období 2021 – 2027 je SCLLD rozdělena na 2 části. První částí je takzvaná Koncepční část, na kterou navazují Akční plány k jednotlivým programovým rámcům operačních programů.

 

Koncepční část

Koncepční část SCLLD je dokument, který je tvořen 4 kapitolami.

 

 1. Popis územní působnosti a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
  • Stručné vymezení území působnosti včetně důrazu na společné znaky regionu, historie MAS a zapojení komunity do tvorby SCLLD
 2. Analytická část
  • Částečně navazuje na socioekonomickou analýzu; je vytvořena SWOT analýza a Analýza potřeb
 3. Strategická část
  • Obsahuje stanovení vize, strategických i specifických cílů a opatření vedoucích k naplňování cílů; dále soulad se Strategií regionálního rozvoje ČR 21+
 4. Implementační část
  • Popis řízení a realizační struktury; animační aktivity, monitoring a evaluace

Podrobnější informace ke koncepční části SCLLD se dozvíte níže.

 

Akční plány

Akční plány budou zpracovávány pro určité operační programy po schválení Koncepční části SCLLD. V současnosti je známo, že se bude jednat o Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost + a Společnou zemědělskou politiku (SZP), která navazuje na Program rozvoje venkova (PRV). V jednání je i možnost čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK). Konkrétní podporované aktivity budou řešeny právě v rámci tvorby akčních plánů.


 

Dokumenty ke stažení:

 


Analytická část strategie a průběh příprav

Příprava strategie na programové období v letech 2021 – 2027 začala na začátku roku 2020. Jedním z prvních kroků bylo schválení územní působnosti – každá z obcí souhlasila s tím, aby její území bylo součástí MAS Mezi Úpou a Metují i v dalším období. Můžete se podívat na naši mapu, o které obce se jedná. Současně probíhaly i rozhovory se zástupci obcí o jejich problémech, které by MAS mohla řešit a zároveň také o možnostech v novém programovém období.

 

Dotazníkové šetření a projektové záměry

Od jara se kdokoli mohl zapojit do příprav vyplněním projektových záměrů na našem webu. Projektových záměrů se nakonec sešlo více než 130. Zároveň probíhalo i dotazníkové šetření veřejnosti, které bylo zaměřeno prakticky na všechny aspekty života v území MAS. Vyplněných dotazníků se nakonec sešlo více než 300. Byly zpracovány výstupy z dotazníkového šetření, na které se můžete podívat.

Výstupy ze sběru projektových záměrů (87.23 kB)

Výstupy z dotazníkového šetření (1.66 MB)

 

Analýza území

Od podzimu 2020 až do jara 2021 vznikala analýza území, která jednak hodnotí a dává do kontextu různé statistické údaje, ale zároveň bere v potaz i názory zástupců obcí a také veřejnosti zapojené v dotazníkovém šetření. Analýzu je možné také zhlédnout.

Socioekonomická analýza ke strategii (456 kB)

 

Standardizace

V březnu 2021 prošla MAS standardizací a splnila tak požadavky ze strany řídících orgánů, aby mohla i v dalším programovém období realizovat komunitně vedený místní rozvoj a přerozdělovat peníze do svého území.

 


Koncepční část SCLLD

Koncepční část SCLLD je základním strategickým dokumentem MAS pro období 2021 – 2027. Na tuto část navazují akční plány k jednotlivým operačním programům.

Tento dokument je tvořen 4 kapitolami

 

 

Popis územní působnosti a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

První část zaměřená na vymezení územní působnosti, historie MAS a také zapojením komunity do tvorby strategie.

 

Analytická část

Tato kapitola se věnuje sociokeonomické analýze, která se však do samotného dokumentu nevešla, proto je uvedena zde. Na ni navazuje SWOT analýza a Analýza potřeb, které jasně definují, v jakých oblastech území vyniká, v jakých naopak zaostává a na co by se dalo do budoucna zaměřit. Veškeré SWOT analýzy je možné stáhnou níže v záložce veškeré dokumenty ke stažení.

 

Strategická část

Strategická část je návrhovou částí, kde je zmíněna vize a cíle (strategické i specifické) včetně opatření. Dále je v této kapitole uveden soulad jednotlivých opatření a cílů s národní strategií ČR 21+. Následuje popis vazeb mezi uvedenými opatřeními.

 

Implementační část

Poslední kapitola se věnuje již realizaci SCLLD. Nejprve je popsána řídící realizační struktura MAS. Následuje popis animačních aktivit. Důležitou součástí SCLLD je i monitoring a evaluace včetně nastavení indikátorů a jejich hodnot, což jsou informace uvedené v této části.

Finální podoba dokumentu Koncepční část SCLLD


 

Zapojení komunity do tvorby SCLLD 21+

Zapojení komunity do tvorby strategie je velice důležité, protože se tím zajistí, že strategie bude řešit potřeby, které občané opravdu vnímají a chtějí, aby řešeny byly. V případě SCLLD 2021 – 2027 byla komunita zapojena hned několika způsoby:

 

Vyplňování projektových záměrů

Možnost vyplňovat projektové záměry byla viditelná na webu MAS od února do listopadu 2020. Zároveň na tuto možnost byli upozorňováni členové MAS, zástupci obcí i veřejnost při osobních setkáních nebo telefonických rozhovorech.

 Z vyplňování projektových záměrů vznikl soupis projektových záměrů (87.23 kB)

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření probíhalo od srpna do listopadu 2020, kdy byla uvedena mezi aktualitami na webu MAS a starostové všech obcí v území dotazník zveřejnili na stránkách obcí.

Z dotazníkového šetření vznikl také dokument – Výstupy z dotazníků (1.66 MB)

 

Rozhovory se zástupci obcí

Začátkem roku 2020 probíhaly rozhovory se zástupci všech obcí ohledně dalších projektů, které by jednotlivé obce mohly realizovat a jak k tomuto může pomoci MAS. Stejně tak byla předběžná vize koncepce SCLLD 21+ diskutována na setkáních DSO.

 

Činnost pracovních skupin

Pro tvorbu koncepční části vzniklo 5 pracovních skupin – Bohatý region se zaměřením na ekonomickou a kulturní sféru a cestovní ruch, Zdravý a krásný region zaměřená životní prostředí, Demokratický a bezpečný region se zaměřením na veřejnou správu, sociální služby a komunitní práci, Vybavený region věnující se oblasti infrastruktury a občanské vybavenosti a v neposlední řadě pracovní skupina Vzdělaný a aktivní region se zaměřením na vzdělávání, volnočasové aktivity a spolkový život.

Jednání jednotlivých pracovních skupin probíhala odděleně a řešila se především SWOT analýza (všechny SWOT analýzy naleznete níže v záložce veškeré dokumenty ke stažení) a na to navazující analýza potřeb. Podívat se na pozvánky, zápisy a prezenční listiny z každého jednání můžete níže v záložce veškeré dokumenty ke stažení.

 


Veškeré dokumenty ke stažení